Menu

 Згідно з навчальним планом з 29 вересня по 12 жовтня 2021 року здобувачі другого року навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Технології в ресторанному господарстві» денної форми навчання проходили переддипломну практику у провідних закладах столиці та України.

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців у сфері гостинності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Під час переддипломної практики здобувачі удосконалили свій рівень загальної, теоретичної і спеціальної практичної підготовки, виявили знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання ресторанного господарства; аналізували процеси та явища у сфері ресторанного бізнесу, встановлювали значимі фактори та причинно-наслідкові зв’язки при виявленні проблем конкретного підприємства, формулювали конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом; готували управлінські рішення та брали участь у їх реалізації.

Етапом завершення практики є звітування здобувачами щодо набутих умінь, підтверджених теоретичних знань, закріплених на практиці.

Захист переддипломної практики відбувся за участю керівників від кафедри у складі комісій в онлайн-режимі.

За результатами захистів звітів усі здобувачі другого рівня вищої освіти отримали позитивні оцінки.

Проходження переддипломної практики було важливою складовою удосконалення професійної підготовки, підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок здобувачами кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції та підготовкою до написання кваліфікаційних робіт.

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції вітає своїх здобувачів із успішним проходженням і захистом переддипломної практики! За організацію практики та її захист щиро дякує асистентці Ганні Березовій.